MLO Belgrade

Search our content

Naslovna  /  O nama  /  Pitanje Osiromašenog Uranijuma  /  Izlaganje predsedavajućeg o Ad hoc komitetu NATO-a za osiromašeni uranujum

Izlaganje predsedavajućeg o Ad hoc komitetu NATO-a za osiromašeni uranujum


Sažetak predsedavajućeg od 23. novembra 2001.

1. Dana 10. januara 2001. Severnoatlantski savet usaglasio je jasan plan za razmenu informacija o mogućem uticaju osiromašenog uranijuma na zdravlje učesnika u mirovnim misijama NATO-a, kao i civilnog stanovništva. Jedan od elemenata ovog plana bio je da se osnuje Ad hoc komitet za osiromašeni uranijum (u daljem tekstu Komitet) pod okriljem Političkog komiteta, sa zamenikom generalnog sekretara kao predsedavajućim. Mandat Komiteta je da služi kao forum za razmenu informacija o mogućim rizicima po zdravlje koji se dovode u vezu s upotrebom osiromašenog uranijuma, odnosno kao platforma za razmenu informacija među zainteresovanim državama. Ova inicijativa pokazuje posvećenost NATO-a otvorenosti i trensparentnosti i što boljem razumevanju implikacija osiromašenog uranijuma. Premda je Komitet već razmenio značajnu količinu informacija, reč je o kontinuiranom procesu koji podrazumeva i razmenu novih podataka. Komitet će se sastajati po potrebi kako bi razmatrao rezultate.

2. Ućesnici Komitet-a su države NATO-a, sve sadašnje ili nekadašnje učesnice u misijama SFOR i KFOR, zatim zemlje koje nisu članice Alijanse, države regiona i relevantne međunarodne organizacije. Komitet, dakle, čini ukupno 49 država, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i SR Jugoslaviju. Predstavnici Evropske unije (EU), i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Kancelarija visokog predstavnika(OHR) u Bosni i Herzegovini, Misija Ujedijenih nacija na Kosovu (UNMIK), Svetska zdravstvena organizacija (WHO),Program Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP) i Međunarodni komitet Crvenog krsta (ICRC) su takođe učestvovali u radu Komitet-a.

3. Države su priložile značajan broj informacija Komitet-u koristeći sopstvena ispitivanja i studije; preko 20 država je podvrglo testiranjima svoje pripadnije koji služe na prostoru Balkana, a šest država je sprovelo i testiranja životne sredine. Mnoge države su priložile ključne informacije iz svojih istraživanja u tabele koje je Međunarodni sekretarijat dostavio cirkularno.

4. Da bi se olakšalo istraživanje NATO je, tamo gde je to bilo dostupno, Komitetu  stavio na raspolaganje mape i koordinate lokacija na kojima je korišćena municija s osiromašenim uranijumom. Ove informacije se dopunjuju kad god se dođe do novih. Predsedavajući Odbora načelnika vojno-sanitetskih službi u NATO-u (COMEDS) je članove Komitet informisao na tu temu, predstavljajući rezultate dobijene na početku, nakon čega se nastavilo redovno izveštavanje o radu COMEDS-a. Komitet je takođe informisan i od strane SHAPE-a i Međunarodnog vojnog osoblja, uključujući i o regulativi KFOR-a i SFOR-a o prikupljanju, skladištenju i uništavanju potrošene municije koja sadrži osiromešeni uranijum. Komitetu su takođe data na uvid i uputstva za civilna lica koja dođu u konakt s osiromašenim uranijumom, koji su prosleđeni i civilnim vlastima zemalja o kojima je reč. Uz to je i vršilac dužnosti portparola NATO-a informisao Komitet o aspektima ove teme koji se tiču javnog informisanja, pitanju korišćenja informacija i veb stranice NATO-a. Već i samo formiranje Komiteta odigralo je važnu ulogu u smislu javne diplomatije, kao najvidljiviji praktični primer iskrene otvorenosti NATO-a i demonstracija rešenosti da se pronađe i razmeni što više informacija, posluživši i kao izvor dobrog dela materijala za veb stranicu NATO-a, čime se dodatno jača reputacija pouzdanog izvora za medije. 

5. Međunarodne organizacije su dale značajan doprinos radu Komiteta. Predstavnik Predsedavajućeg Evropske unije je obaveštavao Komitet o aktivnostima Unije. Predstavnik Evropske komisije je redovno informisao Komitet o radu Ekspertske grupe za zaštitu od radijacije i javno zdravstvo. Jedan od direktora Uprave za zdravstvo i socijalnu zaštitu Kosova informisao je Komitet o istrazi bolničkih dosijea na Kosovu koju je njegova Uprava sprovodila protekle četiri godine. Ekspertski tim Svetske zdravstvene organozacije (WHO) je takođe posetio više lokaliteta na kosovu. Međunarodni komitet Crvenog krsta (ICRC) je izvestio da je ta organizacija sprovela testiranja svojih zaposlenih na Kosovu, na dobrovoljnoj osnovi. Komitet je takođe bio informisan od strane gdina Havasita, predsedavajućeg Tima za procenu osiromašenog uranijuma Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, koji je govorio o postkonfliktnoj proceni efekta na životnu sredinu sprovedenoj na Kosovu u periodu od 5. do 19. novembra 2000. godine.

6. Na osnovu svih razmenjenih informacija:

-       Do današnjeg dana nijedna država nije izvestila da je dokazan porast broja obolelih među učesnicima u mirovnim misijama na prostoru Balkana u poređenju s onima koji nisu služili na tom području. 

-       Do sada nijedna država nije izvestila da je pronađena veza između osiromašenog uranijuma i zdravstvenih tegoba kod osoba koje je služilo na Balkanu.

-       Informacije dobijene od država i međunarodnih organizacija su za sada u skladu s preliminarnim izveštajem COMEDS-a. Na osnovu međusobno pregledanih medicinskih naučnih podataka, nije nađena veza između osiromašenog uranijuma i izveštaja o broju obolelih od raka.

-       Do danas nijedna država ili međunarodna organizacija nije izvestila o pronalaženju bilo kakvih naznaka pretnje po ljudsko zdravlje usled radioaktivnosti na testiranim terenima.

7. S obzirom na značajan broj informacija razmenjenih u okviru Komiteta, od kojih sve govore u prilog zaključku da trenutno nema naučne povezanosti između osiromašenog uranijuma i prijavljenih zdravstvanih tegoba, predsedavajući Komiteta će sazivati telo po potrebi. Nekoliko studija koje su sprovele same države i dalji izveštaju biće dostupni u narednom periodu. S obzirom na posvećenost članica Alijanse da se obezbedi sveobuhvatna razmena mišljenja i informacija o mogućem uticaju osiromašenog uranijuma na zdravlje, predsedavajući Komiteta ostaje spreman da po potrebi sazove dalje sastanke Komiteta.

Search our content:

Address

NATO Military Liaison Office
Bircaninova 5
Ministry of Defense Building
11000 Belgrade
Serbia

Media Operations

Public Affairs Office
Bircaninova 5
11000 Belgrade
Serbia