KFOR

Search our content

KFOR  /  Media Center  /  Archive  /  News  /  2019  /  Statement regarding police operation throughout Kosovo

Statement regarding police operation throughout Kosovo

Concerning the current situation, KFOR informs that Kosovo Police is conducting a police operation throughout Kosovo, following arrest warrants issued by Pristina Court in relation to an investigation on corruption. KFOR confirms that this is only a police operation and no Kosovo Security Force or any other military force has been deployed to the North of Kosovo.Because of the political sensitivity of the moment, Commander KFOR invites all the parties to deal with the disputes peacefully and responsibly, without any use of force or violence. People should stay calm, they have nothing to fear.KFOR continues monitoring the situation and is ready to intervene, if requested as third responder, in order to guarantee security for all communities in accordance with its mandate under the United Nations Security Council Resolution 1244.Lidhur me situatën aktuale, KFOR-i informon se Policia e Kosovës po kryen një operacion policor në tërë Kosovën, pas fletëarrestimeve të lëshuara nga Gjykata e Prishtinës në lidhje me një hetim mbi korrupsionin. KFOR-i inonfirmon se kjo është vetëm një operacion policor dhe se as Forca e Sigurisë së Kosovës ose ndonjë forcë tjetër ushtarake nuk është vendosur në veri të Kosovës.Për shkak të ndjeshmërisë politike të momentit, komandanti KFOR-it fton të gjitha palët që të merren me mosmarrëveshjet në mënyrë paqësore dhe me përgjegjësi, pa asnjë forcë ose dhunë. Njerëzit duhet të qëndrojnë të qetë, nuk kanë asgjë për t’u frikësuar.KFOR-i vazhdon të monitorojë situatën dhe është i gatshëm të intervenojë, nëse kërkohet si përgjegjës i tretë, në mënyrë që të garantojë sigurinë për të gjitha Komunitetet, në përputhje me mandatin e vet sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.Što se tiče trenutne situacije, KFOR saopštava da Kosovska policija sprovodi policijsku operaciju širom Kosova, nakon naloga za hapšenje koje je izdao Sud u Prištini u vezi sa istragom o korupciji.KFOR potvrđuje da je ovo samo policijska operacija i da Kosovske snage bezbednosti ili bilo koje druge vojne snage nisu raspoređene na severu Kosova.Zbog političke osetljivosti trenutka, komandant KFOR-a poziva sve strane da mirno i odgovorno rešavaju sporove, bez ikakve upotrebe sile ili nasilja. Ljudi treba da ostanu mirni, nemaju čega da se plaše.KFOR nastavlja da nadgleda situaciju i spreman je da interveniše, ukoliko se to zahteva, kao treći u liniji odgovornosti, kako bi garantovao sigurnost za sve Zajednice u skladu sa svojim mandatom prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.


Print

Search our content:

Address

KFOR HQ Pristina
Camp Film City
10000, Pristina
KOSOVO

Media Operations

Public Affairs Office
Camp Film City
10000, Pristina
KOSOVO